Locations for Vận Tải Xe Lạnh 1
21.006851 105.813309 0 0 105.813309,21.006851